Radna tijela

 

 Stalna radna tijela Skupštine su:


Povjerenstvo/ Komisija za Ustav i Poslovnik


Povjerenstvo/ Komisija za izbor i imenovanje


Zakonodavno-pravna komisija;


Odbor za pravdu, opću upravu, lokalnu samoupravu, ljudska prava i slobode


Odbor za ekonomsku i financijsku politiku , denacionalizaciju i privatizaciju


Odbor za obrazovanje, kulturu, sport i mlade


Odbor za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku i infrastrukturu


Odbor za rad, zdravstvo, socijalnu politiku i stradalnike Domovinskog rata


Odbor za zaštitu okoliša, javnog zdravlja i potrošača,


Odbor za jednakopravnost spolova,


Administrativno-pravno Povjerenstvo/komisija


Povjerenstvo/Komisija za Ustav i Poslovnik:


a)prati ostvarivanje Ustava Hercegbosanske županije,

b) inicira i daje prijedloge Skupštini za promjene i usklađivanje ustavnih odredbi s Ustavom Federacije BiH;

c) daje Skupštini mišljenje o prijedlozima promjena Ustava Federacije BiH i Ustava HBŽ,

d) prati ostvarivanje Poslovnika Skupštine;

e) utvrđuje nacrt Poslovnika;

f) razmatra prijedloge za promjenu Poslovnika;

g) utvrđuje pročišćeni tekst Ustava i Poslovnika, ako je za to ovlašteno,

h) obavlja i druge poslove sukladno ovom Poslovniku.Povjerenstvo/ Komisija za izbor i imenovanje


a)Razmatra pitanja vezana za izbor, imenovanje, potvrđivanje i razrješenja u nadležnosti Skupštine;

b) Priprema prijedloge, obrazloženja i potrebnu dokumentaciju za izbor, imenovanje, potvrđivanje ili razrješenje svih osoba nositelja funkcija za čiji izbor, imenovanje, potvrđivanje i razrješenje je nadležna Skupština;

c)Prati primjenu propisanih procedura kod izbora, imenovanja, potvrđivanja i razrješenja u nadležnosti Skupštine;

d)Vodi proces unutar skupštinskih dogovora vezanih za izbor, imenovanje, potvrđivanje ili razrješenje nositelja funkcija u nadležnosti Skupštine;

e)Jednom godišnje podnosi Skupštini sumarno izvješće o radu Komisije;Zakonodavno-pravna komisija:


a)Razmatranje nacrta i prijedloga zakona i drugih akata koje donosi Skupština u pogledu njihove usklađenosti sa nadređenim zakonskim aktima i podnošenje pismenog izvješća o tome;

b)Praćenje procesa zakonodavne procedure kod donošenja zakona i drugih akata u nadležnosti Skupštine i davanje mišljenja u pismenom obliku.

c)Pribavljanje u pismenoj formi stavova klubova naroda o nacrtu i prijedlogu zakona koji idu na skupštinsko razmatranje i dostavljanje stavova Kolegiju;

d)Razmatranje općih akata organizacija i institucija na koje Skupština daje suglasnos i davanje mišljenja Skupštini u pismenom obliku, iz aspekta usklađenosti s odnosnim zakonima;

e)Utvrđivanje i podnošenje Skupštini na uvid prečišćenih tekstova zakona i drugih akata koje donosi Skupština; 

f)Pripremanje plana rada zakonodavne djelatnosti Skupštine i usklađivanje ukupnog plana rada Skupštine;

g)Praćenje implementacije odluka Skupštine i redovito izvješćivanje Skupštine o tome, u roku zadatom za implementaciju;

h)Obavljanje drugih poslova u skladu s Poslovnikom.Odbor za pravdu, opću upravu, lokalnu samoupravu, ljudska prava i slobode


a)razmatrati predstavke i žalbe građana i građanskih udruga, institucija i organizacija a koje se odnose na povrede ljudskih prava i građanskih sloboda od strane institucija i organizacija u nadležnosti Županije i o tome izvještavati Skupštinu i podnositelja, osim u slučajevima o kojima traje sudski postupak;

b)raditi na slučajevima predstavki i žalbi koje se odnose na prava i dužnosti koje obavlja Županija i njezini organi, o tome obavještavati podnositelja i Skupštinu s prijedlogom rješenja za podnesene slučajeve;

c)razmatrati prijedloge građana, građanskih udruga, institucija i organizacija o mjerama za unapređenje, zaštitu i promociju ljudskih prava i građanskih sloboda i o tome podnositi izvješće podnositelju i Skupštini s prijedlogom akcija koje treba poduzeti;

d) davati Skupštini prijedloge akcija za otklanjanje utvrđenih uzroka kršenja prava i sloboda;

e)razmatrati nacrte i prijedloge zakona i drugih akata Skupštine u pogledu poštivanja osnovnih ljudskih prava i građanskih sloboda i o tome davati mišljenje nadležnim radnim tijelima Skupštine a po potrebi i Skupštini;

f)surađivati i davati mišljenje i prijedloge drugim radnim tijelima Skupštine u pogledu zaštite prava i sloboda o pitanjima iz nadležnosti tih tijela; 

g)razmatrati sva pitanja iz oblasti opće uprave;

h)osiguravati da se načela Europske povelje o lokalnoj samoupravi ugrade u Zakone koje donosi Skupština,

i)pratiti i omogućavati reformu zakonodavstva iz djelokruga lokalne vlasti i njihovo usuglašavanje s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama;

j)pratiti proces uspostave lokalne samouprave i lokalnih demokracija kao autonomnih demokratskih oblika organiziranja građana kao i druga pitanja iz područja lokalne samouprave iz nadležnosti ove Skupštine;
Odbor za ekonomsku i financijsku politiku , denacionalizaciju i privatizaciju


a)razmatrati strategiju i politiku ekonomskog razvoja Županije i o tome davati mišljenje i podnositi prijedloge Skupštini;

b)podnositi Skupštini prijedloge mjera gospodarske politike i prijedloge programa razvoja u pojedinim oblastima;

c)pratiti realizaciju programa strateškog plana razvoja Županije, vršiti procjenu realizacije i predlagati mjere za reviziju strategije razvoja;

d)ostvarivati suradnju s općinama u Županiji, drugim Županijama i regijama radi unapređenja razvoja, usklađivanja planova, planiranja i realiziranja programa od zajedničkog interesa;

e)surađivati s Vladom na kreiranju i implementaciji mjera financijske politike podržavajući programe gospodarskog razvoja.

f)razmatrati zahtjeve i inicijative građana i njihovih udruga i drugih organizacija i zajednica za reprivatizaciju i prinudno prenijetih nekretnina u različite modalitete državnog vlasništva;

g)razmatrati akte Skupštine iz oblasti privatizacije, pratiti i analizirati provedbu procesa privatizacije, te predlagati Skupštini odgovarajuće mjere i akte iz ove ovlasti;Odbor za obrazovanje, kulturu, šport, mlade nadležno je:


a)razmatrati pitanja iz oblasti uspostave i razvoja infrastrukture javnih obrazovnih institucija na svim razinama obrazovanja u nadležnosti Županije i o tome davati mišljenje i prijedloge rješenja Skupštini;

b)razmatrati pitanja politike financiranja institucija javnog obrazovanja na razini Županije i o tome podnositi prijedloge Skupštini i resornom ministarstvu;

c)razmatrati i daje prijedloge rješenja Skupštini u oblasti uspostave, razvoja i financiranja institucija kulture na razini Županije;

d)razmatrati i podnositi prijedloge Skupštini o pitanjima zaštite objekata kulturno-povijesnog naslijeđa;

e)razmatrati pitanja i davati prijedloge za razvoj i unapređenje javnih sportskih objekata; 

f)davati prijedloge za unapređenje sudjelovanja mladih u javnom životu;

g)ostvarivati suradnju s organizacijama mladih radi unapređenja položaja mladih i sudjelovanja u javnom životu i o tome podnositi izvješće i davati prijedloge akcija Skupštine.
Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dužan je:


a)Razmatrati pitanja i podnositi prijedloge programa razvoja poljoprivrednih djelatnosti;

b) Razmatrati pitanja i podnositi prijedloge za utvrđivanje politike korištenja poljoprivrednog zemljišta i šumskih resursa;

c) Podnositi prijedloge za unapređivanje upravljanja šumama i šumskim zemljištem;

d) Razmatrati pitanja zaštite i očuvanja prirodnog okoliša, zaštite flore i faune;
Odbor za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku i infrastrukturu


a)Razmatranje i podnošenje prijedloga Skupštini u području prostornog i urbanističkog planiranja na nivou Županije;

b)Razmatranje pitanja, davanje prijedloga iz područja komunalne djelatnosti vezanih za organiziranje, razvoj, unaprjeđenje i financiranje komunalnih usluga na nivo Županije;

c) davanje prijedloga u području politike stambene izgradnje

d)davanje mišljenja i prijedloga za financiranje održavanja i upravljanja stambenim zgradama>/P>
Odbor za rad, zdravstvo, socijalnu politiku i stradalnike Domovinskog rata ima obvezu


a)pratiti i izvještavati Skupštinu o stanju u području zapošljavanja, zaštite prava zaposlenih i nezaposlenih građana

b) davati Skupštini prijedloge mjera za povećanje zaposlenosti i unaprjeđenja životnog standarda građana

c)Pratiti i izvještavati Skupštinu o stanju u području zdravstva, te davati prijedloge za poboljšanje i unaprjeđenje zdravstvene zaštite;

d)Prati stanje u oblasti socijalne skrbi;

e)Predlaže mjere za poboljšanje socijalno najugroženijih kategorija stanovništva;

f)Vodi brigu o ostvarivanju prava stradalnika Domovinskog rata.Odbor za zaštitu okoliša, javnog zdravlja i potrošača nadležan je za:


a)Razmatranje pitanja i davanje Skupštini prijedloga za poduzimanje potrebnih akcija u području zaštite čovjekove okoline, prirodni resursa i prirodnog nasljeđa;

b)Razmatranje i davanje prijedloga vezanih za sprječavanje zagađivanja okoliša, posebno zraka, tla i vode;

c)Razmatranje i davanje prijedloga u području zaštite javnog zdravlja, posebno zaštite građana na području ispravnosti vode i hrane;

d)Podnošenje prijedloga Skupštini za poduzimanje akcija potrebnih za unaprjeđenje zaštite potrošača na svim područjima pružanja usluge;

e)Poduzimanje mjera za unaprjeđenje sistematske edukacije građana iz područja zaštite okoliša, zaštite javne sigurnosti u oblasti zdravlja ljudi, te zaštite ispravnosti proizvodnje hrane.Odbor za jednakopravnost spolova


a)Prati i izvješćuje Skupštinu o stanju u području ostvarivanja jednakopravnosti muškaraca i žena u svim područjima života i rada u Županiji i ukazuje na diskriminaciju po osnovi razlika u spolu;

b)Razmatra prijedloge građana, udruga građana, institucija i organizacija o mjerama za unaprjeđenje jednakopravnosti spolova i o tome podnosi izvješće Skupštini s prijedlozima radnji koje treba poduzeti;

c)Razmatra nacrte i prijedloge zakona i drugih akata Skupštine s aspekta poštivanja jednakopravnosti spolova i o tome daje mišljenje radnim tijelima Skupštine i Skupštini;


d)Daje Skupštini prijedloge radnji na otklanjanju eventualno utvrđenih povreda jednakopravnosti spolova.Administrativno pravno povjerenstvo/komisija odgovorno je za:


a)Pripremanje prijedloga sredstava za rad Skupštine;

b)Praćenje realizacije odobrenih sredstava Skupštine;

c)Davanje prijedloga Skupštini za unaprjeđenje administrativnog i financijskog menadžmenta vezanog za rad Skupštine;

d)Pripremanje i donošenje akata u pitanjima financijskih naknada za zastupnike i članove radnih tijela na koje članovi Skupštine imaju pravo;

e)Pripremanje i donošenje akata kojima se uređuju naknade zastupnika za njihov rad u Skupštini;

f)Utvrđivanje naknada za izvan skupštinske članove radnih tijela;

g)Utvrđivanje prijedloga rasporeda financijskih sredstava političkim strankama i nezavisnim zastupnicima;

h)Priprema i donosi akte kojima se uređuju pitanja plaća dužnosnika koje bira odnosno imenuje Skupština HBŽ i akte kojima se uređuje pitanje naknade za rad članova tijela koje imenuje Skupština, kao i pojedinačne akte o plaćama;

davanje Skupštini prijedloga za rješavanje drugih pitanja vezanih za sredstva za Skupštinu.


U stalna radna tijela Skupštine Hercegbosanske županije (2014.-2018.)biraju se: 


Povjerenstvo/Komisija za Ustav i poslovnik

1. Josip Mioč, predsjednik

2. Drago Puzigaća, član

3. Jasenko Tufekčić, član

4. Branko Krišto,član

5. Ilija Šljivić,član

6. Mirko Pavić, član

7. Marko Ursa, članPovjerenstvo/Komisija za izbor i imenovanje

1. Mladen Šarić, predsjednik

2. Slaviša Mihajlović, član

3. Arif Kovačević, član

4. Stipe Barun, član

5. Marko Ursa, član

6. Stipo Pelivan, član

7. Josip Perić, član


Zakonodavno-pravno povjerenstvo/komisija

1. Jasenko Tufekčić, predsjednik

2. Drago Puzigaća, član

3. Ivica Matković, član

4. Anita Batarilo, član

5. Tihana Krželj, član

6. Ivan Milić, član

7. Mirko Pavić, član


Odbor za pravdu, opću upravu,lokalnu samoupravu,ljudska  prava i slobode

1. Ilija Šljivić, predsjednik

2. Ljubo Velić, član

3. Nediljko Rimac, član

4. Jozo Sliško, član

5. Ante Tadić, član

6. Arif Kovačević, član

7. Divna Rodić, član


Odbor za ekonomsku i financijsku politiku,denacionalizaciju i privatizaciju

1. Božo Pavić, predsjednik

2. Anita Batarilo, član

3. Mile Marčeta,član

4. Nadija Karaosmanović, član

5. Josip Perić, član

6. Jozo Sliško, član

7. Mladen Šarić, članOdbor za obrazovanje,kulturu,šport i mlade

1. Ivan Krstanović predsjednik

2. Luka Krstanović, član

3. Slaviša Mihajlović, član

4. Maho Šehić, član

5. Božo Pavić,član

6. Jozo Ćosić, član

7. Josip Mioč, članOdbor za poljoprivredu,vodoprivredu i šumarstvo

1. Ivan Milić,predsjednik

2. Ljubo velić, član

3. Ilija Šljivić, član

4. Ivan Krstanović, član

5. Mile Marčeta, član

6. Tihana Krželj, član

7. Stipe Barun, član


Odbor za prostorno uređenje,stambeno-komunalnu politiku i infrastrukturu

1. Mile Marčeta,predsjednik

2. Stipe Barun, član

3. Ivica Matković, član

4. Josip Petrović, član

5. Nediljko Rimac, član

6. Aiša Jarebica, članOdbor za rad,zdravstvo,socijalnu politiku i stradalnike Domovinskog rata

1. Branko Krišto,predsjednik

2. Slaviša Mihajlović, član

3. Ivan Milić, član

4. Nediljko Rimac, član

5. Ivica Matković, član

6. Josip Perić, član

7. Robert Bagarić, član


Administrativno pravno povjerenstvo 

1. Stipo Pelivan-predsjednik

2. Drago Puzigača-član

3. Jasenko Tufekčić-član

4. Božo Pavić-član

5. Marko Ursa-član

6. Jozo Sliško-član,

7. Branko Ivković-član


Odbor za jednakopravnost spolova

1. Jozo Ćosić-predsjednik

2. Tihana Krželj-član

3. Mirko Pavić-član

4. Šerifa Đugum-član

5. Dragana Damjanović-član

Odbor za zaštitu okoliša, javnog zdravlja i potrošača

1. Jozo Sliško-predsjednik 

2. Ljubo Velić-član

3. Jozo Ćosić-član

4. Ivan Krstanović-član

5. Anita Batarilo-član

6. Arif Kovačević-član

7. Miroslav Jaglica-član