06.07.2016 13:48, Održane sjednice

 

Zapisnik sa X. sjednice Skupštine


Sjednicu je sazvao i njome predsjedavao predsjedatelj Skupštine Robert Bagarić. Prozivkom je utvrđena je nazočnost 24 zastupnika (zastupnik Josip Mioč opravdao izostanak). Predsjedatelj Skupštine konstatira kvorum. Sjednici su nazočili predsjednik Vlade i ministri u Vladi HBŽ, predstavnici međunarodne zajednice i medija. 

Predsjedatelj Skupštine predlaže slijedeći dnevni red:


1.Zapisnik sa IX. Sjednice Skupštine Hercegbosanske županije od 24. kolovoza 2015. godine,

2. Prijedlog Zakona o vodama Hercegbosanske županije,

3. Odluka o utemeljenju lovišta na području Hercegbosanske županije,

4. Odluka o davanju suglasnosti na Statut Doma zdravlja Livno,

5. Izvješće o izvršenju Proračuna HBŽ za period siječanj-lipanj 2015. godine,

6. Izvješće o radu Vlade Hercegbosanske županije za 2014. godinu,

7. Program rada Vlade Hercegbosanske županije za 2015. godinu,

8. Zastupnička pitanja.


Predsjedatelj Skupštine otvara raspravu o predloženom dnevnom redu. 

Zastupnik Ilija Šljivić naglašava kako prihvaća dnevni red u predloženom obliku te koristi priliku izraziti sućut poginulim rudarima iz Kaknja. 

Nema prijavljenih za raspravu,  predsjedatelj Skupštine zatvara raspravu te predloženi dnevni red stavlja na glasovanje i konstatira kako je usvojen jednoglasno.

Ad 1.

Predsjedatelj Skupštine otvara raspravu o ovoj točki dnevnog reda, nema prijavljenih, zatvara raspravu te  Zapisnik s IX. sjednice Skupštine Hercegbosanske županije od 24.kolovoza 2015.godine stavlja na glasovanje i konstatira da je usvojen (23- za).

Ad 2.

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Ivica Brešić obrazložio je prijedlog Zakona. Naglašava kako će ovim Zakonom biti regulirane vode druge kategorije, primjenom istoga urediti će se razvrstavanje površinskih voda, vodno dobro, vodni objekti, upravljanje vodama, korištenje voda, zaštita voda, uređenje i održavanje vodotoka i druga značajna pitanja za vode unutar HBŽ. Prvi put smo, kaže, u mogućnosti regulirati vrlo bitnu oblast koja je do sad bila u „sivoj zoni“. Naglašava kako je u Zakon ugrađena odredba kojom se utvrđuje obveza plaćanja naknade od posebnog značaja za Županiju s ciljem da naknada za korištenje voda iz Buškog jezera bude pravična prema općinama Livno i Tomislavgrad. Naglašava kako ima informaciju da su pristigli amandmani, te s obzirom kako o istima nije bilo rasprave na Vladi Hercegbosanske županije traži od predsjedatelja stanku kako bi se Kolegij Vlade očitovao o istima.

Predsjedatelj Skupštine otvara raspravu.

Zastupnik Nediljko Rimac smatra kako članak 6. koji se odnosi na razvrstavanje površinskih voda te ih dijeli na vode prve i vode druge kategorije dolazi u koliziju s člankom 74. koji se tiče županijske naknade, ingerencije voda prve kategorije u koje spada Bušku jezero te naknade koje pripadaju Livnu i Tomislavgradu. Ističe kako se nešto slično dogodilo i u HNŽ-u, te su uslijedile tužbe, elektroprivreda HZHB tužila je županiju upravo iz razloga kolizije sa zakonom. Ističe kako nitko nije protiv povećanja proračuna, ali je ovaj način krivi put koji će izazvati sudske rasprave, a one će imati svoju cijenu. Iz tog razloga predlaže donošenje zakona o koncesijama jer bi se tako regulirao odnos plaćanja i svari bi bile jasne. 

Zastupnik Ilija Šljivić je mišljenja kako ovaj zakon ne donosi ništa posebno novoga kada je u pitanju odnos prema federalnom zakonu, ali dobro je, kaže, da ga imamo. Zakon će zaokružiti jednu cjelinu kada je u pitanju ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. 

Zamjenik predsjedatelja Skupštine Slaviša Mihajlović podržava Zakon. Pojašnjava kako je uložio amandmane ( 7 ) kojima su, kako kaže, prethodile reakcije općinskog vijeća odnosno ureda načelnika općine Drvar. Kada je analiziran zakon vodili su se prema federalnom zakonu, principima lokalne samouprave, europskoj povelji koja daje ingerencije lokalnim samoupravama. Amandmanima se htjelo utjecati na tri bitne izmjene ovog zakona, prva izmjena odnosi se na članove koji govore o vlasništvu javnog vodnog dobra trebaju predvidjeti i općinu kao vlasnika, što je napravio i federalni Zakon o vodama. Drugi dio amandmana se odnosi na izmjene koji se nadovezuju na prve amandmane, tj. na mogućnost da općina bude vlasnik javnih vodnih dobara,  ovim amandmanima se traži da općinska vijeća daju suglasnost na sve vezano uz status javnog vodnog dobra. Pojednostavljeno, ako se na području neke općine odluči praviti hidroelektrana, brana i sl. županijski ministar treba dobiti suglasnost, a ne mišljenje od općinskih vijeća. Treći set amandmana je da općine na čijem teritoriju se nalazi javno vodno dobro imaju pravo na dio prihode od naknada. Prijedlozi za izmjene ovog Zakona, zakonski su utemeljeni te misli kako će resorni ministar i Vlada koja će se izjasniti o amandmanima prihvatiti iste jer se po sadašnjem zakonu i kako je on predviđen radi o uskraćivanju prava jedinicama lokalne samouprave. 

Ministar Brešić odgovara zastupniku Rimcu kako je federalni Zakon odgovorio na to koje su vode prve, a koje druge kategorije te je po tom Zakonu rađen i ovaj Zakon koji se bavi vodama druge kategorije. Što se tiče članka 74. smatra kako je to prilika za županiju, jer se u članku jasno kaže da za korisnike općih dobara definiranih u članku 21.  stavak 2. ovog Zakona koji iste koriste bez plaćanja koncesijske naknade, a svoju djelatnost obavljaju na području županije ovim Zakonom utvrđuje se obveza plaćanja županijske naknade od posebnog značaja za županiju. Naknadu su dužni platiti korisnici općih dobara bez obzira imaju li sjedište u županiji, federaciji, državi ili drugim državama. Ovim člankom je definirano da se po plaćanju koncesijske naknade ovaj posebni porez stavlja van snage. Postavlja se pitanje zašto zakonom o koncesijama nije riješeno i područje Buškog jezera, želi se nadovezati na ovaj zakon koji je već  u primjeni u nekim županijama gdje elektroprivrede uplaćuju naknade po onome što je odredio županijski zakon. Ističe kako taj zakon nije na sudu i apsolutno je u primjeni u drugim županijama te očekuje kako će se primjenjivati i u našoj. Vezano za konstataciju zastupnika Mihajlovića ističe kako je i prilikom izlaganja o nacrtu napomenuo kako su općine i sve druge zainteresirane strane bile obaviještene i imali su šest mjeseci za reagiranje, ali su propustile to učiniti. 

Predsjedatelj Skupštine daje stanku od 20 minuta kako bi Vlada Hercegbosanske županije mogla raspraviti o amandmanima. 

Nakon stanke ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Ivica Brešić ispred Vlade Hercegbosanske županije očitovao se o amandmanima. 

Amandman I. - usvojen

Član 7. stav 3. se mijenja i iza riječi Županija dodaje se nova riječ „i općine i pravne ili fizičke osobe“. 

Amandman II. - usvojen

Član 8. stav 3. se mijenja i iza riječi Županija dodaje se riječ „ i općina“, a u stavu 5. Iza riječi „zakonom“ dodaju se nove riječi „i uz prethodno pribavljenu suglasnost općinskog vijeća općine na čijoj teritoriji se nalazi zemljišna čestica.“

Član 8. Stav 3. se mijenja i glasi Javno dobro iz stavka jedan ovog članka je dobro od općeg interesa u vlasništvu Županije i Općine, osim umjetnih tokova koji su vlasništvo županije. (Objašnjenje umjetni tokovi u smislu kanala.)

Amandman III.- usvojen

Član 21. stav 2. se mijenja i iza riječi Županija dodaje se nova riječ „ i općinu“.

Amandman IV. - usvojen

Član 32. stav 3. se mijenja tako  što se riječi „pribavljena mišljenja“ mijenjaju sa riječima „općinsko vijeće mora dostaviti suglasnost u roku od 60 dana“. 

Amandman V. i VI nisu usvojeni, jer nepotrebno komplicira proces izdavanja dozvola kao ni VII. Amandman. 

Zastupnik Drago Puzigaća u ime Kluba srba traži stanku od 10 minuta. 

Predsjedatelj Skupštine daje stanku. 

Nakon stanke zastupnik  Puzigaćaje obrazložio kako Klub prihvaća obrazloženje ministra.

Zamjenik predsjedatelja Skupštine Slaviša Mihajlović prihvaća izmjene i pojašnjenja za odbijene amandmane. Temeljem informacija od resornog ministra misli kako će se i amandman VII. moći premostiti na neki način. Naglašava kako se danas parlamentarna većina našla na prvoj provjeri jer je u parlament stigao jako bitan zakon, koji određuje sudbinu najbitnijih resora-to je prirodno bogatstvo-vode. Pregovori koji su trajali za vrijeme usvajanja ovog zakona i usvajanje amandmana na Vladi, koji su zauzeli ovakav stav i prihvatili dio sugestija koje su došle ispred jednog naroda, ispred druge političke stranke te usvajanjem ovog zakona  pokazali su zrelost i snaga parlamentarne većine.Ističe kako je ovo prvi zakon, ali ne i posljednji koji će vrlo brzo doći u parlamentarnu proceduru, te smatra kako sadašnja vlada i ove političke stranke imaju snagu u kratkom roku usvojiti tri-četiri jako bitna zakona. 

Zastupnik Nediljko Rimac ponovo naglašava problem članka 74. u kojem se jasno govori tko ima ingerenciju te, ako ćemo svjesno kršiti zakon možda ćemo privremeno imati neku dobit, ali do Ustavnog suda i rješenja dugove će vraćati drugi. Ukazuje kako se ovako ide svjesno u kršenje zakona, te će uskoro imati probleme kakve imaju Vlada i Skupština HNŽ-a, a onda to treba biti, naglašava,kolektivna odgovornost onih koji to čine. Ulazimo u jednu eru loših odnosa sa HEP-om Hrvatske, a mogli bi profitirati kroz projekte u sustavu HEP-a, na ovaj način ćemo doći u sukob i samo gomilati kamate, predloženi Zakon ne podržava. 

Ministar Brešić replicira zastupniku Rimcu vezano za strah od ere loših odnosa te naglašava kamo sreće da su odavno loši, vezano za tužbe napominje kako je tadašnji federalni premijer povukao ocjenu ustavnosti zakona za HNŽ, elektroprivreda HZHB uredno plaća naknadu te su općine dobile tužbe prema elektroprivredi. Ne vidi razloga zašto naša županija ne bi učinila isto, te naglašava kako je jedino problem što se to nije učinilo prije 10 godina. 

Predsjedatelj Skupštine zatvara raspravu te prijedlog Zakona o vodama Hercegbosanske županije zajedno sa prihvaćenim amandmanima koji čine sastavni dio prijedloga, stavlja na glasovanje,  te konstatira kako je isti usvojen (17- za, 2- suzdržan).

Ad 3.

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Ivica Brešić obrazložio je Odluku o utemeljenju lovišta na području Hercegbosanske županije. 

Predsjedatelj Skupštine otvara raspravu, nema prijavljenih, zatvara raspravu te Odluku o utemeljenju lovišta na području Hercegbosanske županije stavlja na glasovanje i konstatira kako je usvojena jednoglasno. 

Ad 4.

Ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Dragoslav Topić obrazložio je Statut Doma zdravlja Livna.  Ističe je  kako je Vlada  donijela Zaključak kojim sve zdravstvene ustanove svoje Statute moraju uskladiti sa Zakonima  koji se tiču funkcioniranja zdravstvene zaštite do kraja 2015.godine te kako će ovim izmjenama u Statutu Doma zdravlja Livno omogućit se normalnije funkcioniranje  samih zdravstvenih institucija te pružanja usluga pacijentima. Vlada je imala intervenciju na član 17. te je to izmjenjeno. Htjeli smo veću kontrolu upravljanja u zdravstvenim ustanovama, do sad je situacija u mnogim zdravstvenim ustanovama bila takva da mnoga  Upravna vijeća nisu usklađena i izabrana po Zakonu te tako imamo upravnih vijeća gdje nema predstavnika zdravstvene ustanove, kao ni predstavnika ministarstva, istaknuo je. U ministarstvu se priprema  informacija po pitanju kompletne slike Upravnih vijeća, te će se ispitati zakonski dio i valjanost svih prethodno izabranih Upravnih vijeća.  Naglašava kako je predlagač tražio povećanje iznosa sa 30 000,00 KM na 50 000,00 KM  u članku 29. vezanim za  potpisivanja ugovora i suglasnosti Upravnih vijeća,  zahtjev nije prihvaćen  jer treba biti veća kontrola od strane Upravnog vijeća, a ne da to bude samovolja pojedinih direktora. 

Predsjedatelj Skupštine otvara raspravu.  

Zastupnik Branko Krišto predlaže  izmjene u članku 8. u vezi oftamološke djelatnosti-smatra kako se  treba brisati jer nije primarna zdravstvena zaštita Doma zdravlja.  U Članku  11. predlaže dodavanje- uz suglasnost osnivača,  potrebna je kontrola jer osnivač sudjeluje u pokrivanju troškova, te bi trebao imati kontrolu i na proširivanje djelatnosti, a pogotovo u sklapanju ugovora sa drugim zdravstvenim ustanovama.  U članku  15. ističe kako se promjena odnosi na stručne djelatnike zdravstvenih ustanova gdje bi trebalo biti stručnih djelatnika zdravstvene ustanove, jer po ovom bi se mogli birati iz drugih zdravstvenih ustanova. U članku 16.  određivanje mjesečne naknade za rad predsjednika i članova Upravnog vijeća operativnije bi bilo da to radi Vlada, a ne Skupština iako i to nije problem. Predlaže da naknadu utvrđuje županijska Vlada na prijedlog ministra.  U Članku 28. ravnatelj podnosi izvješće o radu i poslovanju Doma zdravlja svaka tri mjeseca- misli da bi svakih šest mjeseci bilo zadovoljavajuće. Za  članak 29. iznos od 30 000,00 KM-zastupnik smatra prihvatljivim iako je njegov prijedlog bio smanjivanje, ali  napominje kako ministar kaže da su traženi i  veći iznos pa je ovaj utvrđeni prihvatljiv. Vezano za članak 51. ima primjedbu na mandat djelatnika s posebnim ovlastima i odgovornostima traje tri godine uz mogućnost ponovnog imenovanja, smatra ako biramo ravnatelja na četiri godine i ovaj mandat treba biti na četiri godine.  Članak 55. obveze osnivača prema Domu zdravlja su osiguravanje sredstava za rad i razvoj ustanove, pokrivanje gubitaka Doma zdravlja te solidarna i neograničena odgovornost za obveze Doma zdravlja, po ovom praktički Domovi zdravlja nemaju nikakve obveze.  U završnom izvješću u slučaju iskazanog negativnog poslovanja, Upravno vijeće mora predložiti plan pokrivanja gubitaka, međutim ovdje se to ne spominje, te smatra kako i u članku o obvezama upravnog vijeća to treba naglasiti i uskladiti sa člankom 55. U članku 58. na kraju druge alineje ističe kako treba dodati uz suglasnost osnivača, iz razloga veće kontrole jer, ako Skupština kao osnivač sudjeluje u svim obvezama treba sudjelovati i u slučaju profita. Primjedba vezana za  članak 64. dodaje se uz donesen plan sanacije i opravdanje gubitaka-što je obveza upravnog vijeća i ravnatelja. 

Zastupnik Rimac ističe članak 8. kojim se reguliraju djelatnosti  navodi Oralnu kirurgiju- koja je do nedavno bila u Livnu, sad je više nema, jer je oralni kirurg imao problema sa ravnateljicom Doma Zdravlja te sada radi privatno. Svi imaju to pravo ističe, ali što to znači za pacijente?  Traži od ministra da s uđe u srž problema odnosa u Domu zdravlja, jer ako se odnosi ne mogu popraviti, neka se onda oralna kirurgija izbaci iz djelatnosti Doma zdravlja Livno, napominje kako je to  regulirano člankom 11. i može se sklopiti ugovor sa privatnom praksom.  Ističe kako je ravnatelj Zavoda za zdravstveno osiguranje  predložio takvu inicijativu sklapanja ugovora sa privatnim oralnim kirurgom, ali ravnateljica Doma zdravlja nije to prihvatila. 

Zastupnik Josip Perić smatra kako je trebalo zasjedati povjerenstvo za zdravstvo gdje je trebao biti nazočan i ministar, jer bi tako vjerojatno došlo do nekih promjena koje bi mogle poboljšati Statut. Istaknuo je kako se  Statutom  konačno treba uvesti odgovornost za rad i ne rad zdravstvenih ustanova.  Naglašava kako prema članku 53. koji govori na koji način se ostvaruju sredstva za rad Doma zdravlja , niti jedna naša zdravstvena ustanova ne bi smjela biti na gubitku, a ipak smo svjedoci kako se radi malo drugačije, jer nitko od upravnih vijeća ni ravnatelja nije odgovarao za dubiozu. Traži od ministra povećanje nadzora. Ovdje je izgleda, napominje, bit dobivanje dobrog ugovora sa Zavodom za zdravstveno osiguranje i želi postaviti pitanje imaju li Domovi zdravlja i Županijska bolnica zakonsko pravo sklopiti ugovor sa Zavodom, ako znamo kako su uplate doprinosa neredovite, a prema zakonu o javnim nabavkama znamo kako takvi nemaju pravo koristiti milijunske naknade. 

Zastupnik Branko Ivković podržava promjene koje je istaknuo zastupnik Krišto te smatra kako se svi prijedlozi trebaju uvažiti i ugraditi u Statut. Statut je opći akt i smatra kako on treba biti što opširniji. Oralna kirurgija treba biti sastavni dio ovog Statuta jer nemamo samo Dom zdravlja Livno nego i ostalih pet, te sve što je zakonom predviđeno da bi Domovi zdravlja trebali imati u svojoj ingerenciji, treba biti u Statutu.  Što se tiče članka 55. smatra kako osnivač ne može preuzeti sve obveze, nego Upravna vijeća koje imenuje Vlada u ime osnivača trebaju raditi svoj posao i Upravno vijeće mora odrediti što je opravdani gubitak. Prema tome smatra kako bi osnivač trebao odgovarati  i preuzeti obvezu  saniranja ostvarenog gubitka samo ukoliko se utvrdi da je gubitak opravdan, za sve drugo treba odgovarati rukovodstvo zdravstvene ustanove odnosno upravnog vijeća. 

Predsjedatelj Skupštine zatvara raspravu, te predlaže slijedeći Zaključak: Zadužuje se Upravno vijeće Doma zdravlja Livno, da razmotri te ugradi prijedloge izmjena i dopuna Statuta iznesenih na skupštinskoj raspravi te u takvom izmijenjenom obliku dostave Skupštini HBŽ na suglasnost, Zaključak stavlja na glasovanje te konstatira da je isti usvojen (21- za)

Ad 5.

Ministar financija Stipan Šarac podnio je izvješće o izvršenju Proračuna HBŽ za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine. 

Predsjedatelj Skupštine otvara raspravu.

Zastupnik Nediljko Rimac se osvrnuo na ukupni financijski rezultat u kojim je za pola godine deficit preko milijun KM. Rebalans je neminovan i tražiti žrtve ako želimo napraviti reda u financijama. Ističe stavku Uprava za branitelje-kapitalne potpore planirano 800 000,00 ostvareno nula, potpore za pojedince također nula. To vrijeđa svakog branitelja, smatra kako je vrijeme učiniti nešto za njih. 

Zastupnik Jozo Ćosić ističe stavku naknada za ostvarene rezultate- nula, a svakodnevno na portalima čitamo kako su naši sportaši ostvarili svjetske rezultate navodi primjer biciklista Antonia Baraća kojeg bi trebali nagraditi barem simbolično. Transferi udrugama građana 88 000,00 KM, ti transferi kako naglašava u 50 % slučajeva su sporni. Zanima ga koje su to udruge, koji su kriteriji i tko su predsjednici tih udruga? Poticaji industrijskoj proizvodnji, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu također nula KM a ljudi nam odlaze svaki dan.  Poticaji u poljoprivrednoj proizvodnji planirano milijun KM izvršeno 2000,00 KM. Ističe kako je predsjednik Vlade Draško Dalić dok je bio općinski vijećnik na skoro svakoj sjednici naglašavao kako je naša budućnost  poljoprivreda, a sad je izdvojeno 2000,00 KM. 

Ministar financija Stipan Šarac odgovara zastupniku Rimcu kako je financijski rezultat u deficitu jer se Vlada odlučila kako  najugroženije kategorije županije neće ispaštati političke probleme oko sastavljanja Vlade koja se formirala 5. svibnja, a ovo je izvješće za prvih pola godine. Pojašnjava kako je svih šest mjeseci potpora za najugroženije isplaćena tj. socijalna zaštita, porodiljine naknade, za neuposlene, branitelje  i iz tog razloga najvećim djelom je rezultat ovakav, ali najbitniji je onaj rezultat na kraju. Što se tiče pitanja vezanog za Upravu za branitelje i nule objašnjava kako se pitanje dviju zgrada povlači posljednje tri-četiri godine, napokon je papirnati dio završen, te ovisno o vremenu do kraja ove godine će biti dovršeno. Zastupniku Ćosiću odgovara kako što se tiče sportaša zna kako je ministar Galić primio navedenog, što se tiče nagrda ne zna jeli njemu nešto isplaćeno, ali sukladno financijskim mogućnostima stoje na raspolaganju.  Tisuću maraka za sportaša nije problem, ali sportašima treba sustav u kojem će imati sigurnost ističe. Što se tiče udruga građana svi ih primjećuju ali zavisno o tome jesu vlast ili opozicija. Svaka udruga ima svoj status, a ministarstva su odredila programe i kriterije raspodjele sredstava. Vezano za  poticaje poljoprivrednoj te industrijskoj proizvodnji na prethodnoj sjednici Vlade usvojen je program raspodjele.

Predsjednik Vlade Draško Dalić odgovara zastupniku Rimca vezano za braniteljsku populaciju, kako je često u komunikaciji s braniteljima, zna što su radile prethodne vlade i koliko toga nisu napravile, a obećale su. Jedno od obećanja je bila i zgrada u Tomislavgradu i Livnu koja se ovih dana rješava, te poručuje zastupniku Rimcu kako može otići do zgrade i vidjeti da su radovi u tijeku. Vezano za sportaše jedna od najvećih primjedbi bila je ističe kako se često nalaze po portalima i primaju osobe koje imaju rezultate u svom radu. Čudi se kako zastupnik Ćosić nije vidio kako su u par navrata ministar i on bili osobno s ovim sportašem te  pomagali njegove odlaske i u Ameriku i u Austriju i ne samo njega nego i druge osobe koje su imale rezultate. 

Zastupnik Rimac replicira predsjedniku Vlade kad je u pitanju zgradu u Livnu, kako je na njegovom odlasku  uplaćen priključak na telefon, vodu, struju, oborinske vode, okoliš i još je ostalo 800 000,00 KM. Prije dvije godine, ističe,  prigovarali ste meni, a u prethodne dvije godine 800 000,00 KM potrošili na svoje „uhljebe“, i do danas je zgrada trebala biti useljiva, a vi tamo još izvodite, kako kaže,  neke radove.

Zastupnik Jozo Ćosić smatra kako primjedba predsjednika Vlade vezana za sportaše stoji jer ih se prima i slika s njima to jei razloga pitanja zašto nula. Ponavlja pitanje vezano za poljoprivredne poticaje zašto samo 2000,00 KM. 

Zastupnik Branko Ivković replicira zastupniku Rimcu vezano za zgrade, kaže,kada je bio predsjednik Vlade situacija nije bila takva da se može završiti projekt, nažalost tek pri kraju mandata nakon tri- četiri inzistiranja, njegova Vlada dobila je informacije od  povjerenstva zaduženog za odabir najboljeg izvođača i javno ističe kako su pojedinci u tom povjerenstvu namjerno sabotirali rješavanje. Sada se stvari mogu privesti kraju. Objašnjava  800 000,00 KM proračun je proračun i u njemu se planiraju sredstva realizacija ovisi o završetku izvođenja radova. Ističe kako je žalosno da od 2007. godine  kada je postalo aktualno to pitanje,  isto je dočekalo i Vladu u 2014. i 2015. Može preuzeti dio krivnje za 2014. ali ne za razdoblje od 2007.-2014. To trebaju drugi uraditi i priznati zašto nije riješeno. 

Zastupnik Rimac replicira zastupniku Ivkoviću kako na idućoj sjednici analitički trebaju iznijeti podatke o tome tko je što napravio sa svim iznosima i potezima. 

Ministar financija odgovara zastupniku Ćosiću zašto samo 2000,00 KM -to je potpora u poljoprivredi koja se realizira sukladno sa Zakonom o izvršenju proračuna, na način da se napravi program, objavi javni poziv i sukladno kriterijima resorni ministar predlaže Vladi koja usvaja. Što se tiče zgrade, ističe kako je djelatnik u ministarstvu financija od 2006. i vrlo dobro zna iznose i planiranja. Ovaj iznos mi je najlakše planirati, ali najteže mi je jer znam kako će na kraju godine kod izvršenja biti nule. Ne želi nekoga optuživati, stalo mu je osobno da se ovo završi. Po informacijama koje ima i koje dostavlja izvođač radi se, a i radovi i u Tomislavgradu idu svojim tijekom. Nada se kako će veći dio, ako ne sve biti dovršeno do kraja ove godine. 

Predsjedatelj Skupštine zatvara raspravu te Odluku o usvajanju izvješća o izvršenju proračuna za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine stavlja na glasovanje te konstatira kako je usvojeno (16 –za, 4 -suzdržan).

Ad 6.

Predsjednik Vlade HBŽ Draško Dalić obrazložio je izvješće o radu Vlade Hercegbosanske županije za 2014. godinu. 

Predsjedatelj Skupštine otvara raspravu. 

Zastupnik Nediljko Rimac kaže kako ne zna koliko ima smisla raspravljati o izvješću za 2014, a sad je kraj 2015. Financijski demografski i socijalni rezultat su negativni. Bespredmetno je raspravljati jer ta godina je obilježena kao nikad gora. Ističe kako kad je on smijenjen obećavali su se zakoni, a jedino se uposlila stranačka „vojska“ jer su te godine bili i izbori. Raseljenih je sve više, a mi bi sad trebali slušati kako je sve dobro-dobro je onima koji su se ovdje zaposlili, koji nisu trebali otići naglašava. 

Predsjednik Vlade replicira kako se pozitivno mišljenje sa rezervom odnosi na dio vezan za preporuke, dok su do sada uvijek bila negativna mišljenja. Kada govorimo o odlascima ljudi svi se moramo suočiti s tim činjenicama, međutim taj problem se ne može riješiti preko noći, to traži sustavni višegodišnji rad, istakao je predsjednik.  Zna se koja je Vlada bila od osnutka županije do 2015. te  nema potrebe međusobno se optuživati, nego treba pozitivno djelovati. 

Zastupnik Rimac replicira predsjedniku Vlade- kako je Hrvatsko zajedništvo imala pozitivno revizorsko mišljenje, tada se proračun donosio u okvirima zadanim zakonom.  

Zastupnik Josip Perić ističe kako na ovaj način nema potrebe raspravljati ni s jedne ni s druge strane, predstavljati ovo izvješće bez revizorskog izvješća nema smisla, bez obzira što se za njih kaže kako su plaćena. Ističe kako je za ukidanje revizorskih mišljenja jer bez obzira kakva ona bila nikada nitko za njih nije odgovarao. Podsjeća sve zastupnike koji su raspravljali o revizorskom izvješću kada je u bivšem mandatu smjenjivana Vlada, još se vuču obećanja od tada, kada je bio dogovora da će se u roku 90 dana napraviti analizira i donijeti zaključci, a nakon toga nije ni spomenuto. Jer ako je netko učinio nešto kriminalno, ne savjesno itd. onda ga se treba sankcionirati. Treba uraditi adekvatno i kvalitetno revizorsko izvješće kako bi se rad Vlade mogao komentirati.

Zastupnica Tihana Krželj smatra kako je ovo osobno prepucavanje, gdje svi govore što su radili a rezultate ne vidimo. Ističe kako se odavno trebalo bolje raditi kako bi se vidjeli rezultati, osobne interese treba skloniti u stranu i raditi za dobrobit žitelji u županiji. Smatra kako je to ova Vlada počela, ali se stvari ne mogu promijeniti preko noći.

Zastupnik Ilija Šljivić ističe kako Rimac nije iznio točne informacije a posebno vezano za ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u 2014. su donesene brojne odluke, Zakon o šumama, Nacrt o vodama i mnoge odluke koje su pospješile rad ministarstva. Ističe Odluku o uvjetima i načinu korištenja lovišta to je prvi put kako su lovačke udruge, u kojima je do tad bilo raznih malverzacija, stavljene u sustav i tako se inkasiralo 72 000,00 km. Zakon o šumama je strahovito bitan za naše ŠGD. Ističe i program poticaja poljoprivrednoj proizvodnji iz 2014. te po tom osnovu od županijske Skupštine iz proračuna dobili milijun km. Ističe kako je ministarstvo izmirilo naslijeđene obveze u iznosu od 43700,00 km i jednina smo županija koja je u 2014. godini izmirila sve predviđene obveze prema poljoprivrednim proizvođačima. Posebno naglašava kako se u 2014. godini određenim ljudima koji su se bavili malverzacijama na razini poljoprivredni proizvođači-mljekare, gdje  dokumentacija nije bila sukladna zakonu, napravljena je revizija na terenu od strane stručnih suradnika, koji su došli do podataka prema kojima su  202 poljoprivredna proizvođača zbog ne potpune dokumentacije izbačeni iz sustava. Po tom osnovu u 2014. godini imali smo 2230 muznih grla manje, to nije manjak nego produkt malverzacija i po tom osnovu smo godišnje gubili između 150000,00-200000,00 KM na ime isplate poticaja. Konstatira kako je u protekloj godini isplaćeno 350000,00 KM na ime kapitalnih izdataka po osnovu vodoprivrede općinama koje su aplicirale svojim projektima. To je primjer kako i na koji način treba raditi. Vozni park u ministarstvu je posebno zanimljiv imamo tri stručna suradnika koji od jutra do večeri obilaze teren s autima starim 20-25 godina. U svom mandatu je tražio kupnju bar dva terenska automobila zbog sigurnosti istih, nije uspio iz razloga ne dovoljno sredstava, ali sad sugerira ministru nabavu. Ušteda ministarstva je skoro 250 000,00 KM. 

Zastupnik Branko Ivković ističe kako je Vlada kojoj je bio na čelu imala tri osnovna cilja s obzirom na izbore, sačuvati likvidnost proračuna, pokušati donijeti zakone koji su bili u proceduri te pripremiti nacrte zakona za stvari koje nisu bila rađene u prethodnom razdoblju. Odgovorno tvrdi kako se to napravilo, vezano za financijske pokazatelje iskazan je deficit, ali u ovom izvješću su sadržane i obveze prema proračunskim korisnicima za plaće i naknade za 12-ti mjesec, a iznos koji se kreće za te potrebe je 4 milijuna km. Što znači kako je proračun formalno bio 0-0. revizorsko izvješće za 2013. je bilo negativno, svi članovi Vlade znaju kako smo imali 40-tak stavki koje smo trebali rješavat i to je i bila tendencija Vlade, te ističe kako je ovo revizorsko izvješće veliki uspjeh kada znamo koliko je bilo primjedbi u 2013. izvješće može biti podloga i temelj kako bi znali gdje smo griješili i što možemo napraviti kako bi u 2016. napravili realna plan i program rada Vlade onoga što možemo napraviti i ono što realno ne možemo.

Nema više prijavljenih za raspravu, predsjedatelj Skupštine zatvara raspravu te predlaže slijedeći Zaključak : Skupština HBŽ prima k znaju Izvješće o radu Vlade Hercegbosanske županije za 2014. Godinu, Zaključak stavlja na glasovanje i konstatira kako je isti usvojen ( 15-za, 1- protiv,3- suzdržan).

Ad 7.

Predsjednik Vlade Draško Dalić obrazložio je Program rada Vlade Hercegbosanske županije za 2015. godinu

Zastupnik Jozo Sliško naglašava kako od kad je zastupnik u Skupštini uvijek je ista praksa kad prođe godina onda se planira što će se raditi te godine. Očekuje da se ta praksa prekine, Program treba biti u siječnju i svi bi trebali dati svoje prijedloge što bi trebalo uraditi. 

Zastupnik Ivan Krstanović ističe kako je ova Vlada  podržana sa 25 glasova za. Član vladajuće koalicije ne može biti protiv programa.

Zastupnik Sliško replicira zastupniku Krstanoviću kako je podržao ovu vladu i njihove ljude za Dom naroda, ali nije dio vladajuće koalicije i  nema nikog u izvršnoj vlasti te može kritizirati rad Vlade. 

Nema više prijavljenih, predsjedatelj zatvara raspravu i Odluku o usvajanju Programa rada Vlade Hercegbosanske županije za 2015. Godinu, stavlja na glasovanje i konstatira kako je usvojena( 16- za, 3- suzdržan).

Ad 8.

Zastupnik Drago Puzigaća traži od ministra odgovor na pitanje postavljeno na prethodnoj sjednici Skupštine, te postavlja pitanje Predsjedniku Vlade:

1.S obzirom da se rad Vlade na neki način počinje mjeriti nakon 100-120 dana, a danas je 185-ti dan, pitam, koliko je Vlada odnosno ministarstva prema Skupštini poslala nacrta odnosno prijedloga Zakona, koliko je to procentualno u odnosu na plan rada Vlade?

Zastupnik Ivan Krstanović  ponavlja pitanje postavljeno  predsjedniku Vlade na prethodnoj sjednice Skupštine, te upućuje novo pitanje Vladi HBŽ

1.Tvornica kabelske ambalaže odnosno bivša peletara je prodana, privatnik je kupio od banke ili suda ne znam, ali porezna uprava Federacije procjenjuje 10 puta više to što je sud prodao, pa me interesira tko je u ovoj državi u pravu, po meni je sudska vlast neovisna, te ako sud nešto proda za 120000,00 KM, a porezna uprava to procjeni na milijun i 200 tisuća KM i tako tjera čovjeka da plati više poreza na prijepis nego što ga je firma koštala. Čovjek sada kaže kako će seliti svoje strojeve koji su nabavljeni u Šujici u Donji Vakuf. Zanima me može li Vlada stupiti u kontakt s tim čovjekom i vidjeti mogu li se strojevi zadržati u Šujici, može li se razgovarati s poreznom upravom jer je tu u pitanju 20-25 radnih mjesta koja će „ispariti“ iz naše županije.

Zastupnik Josip Perić postavlja pitanje Ministarstvu pravosuđa HBŽ, Uredu za zakonodavstvo HBŽ te županijskom tužiteljstvu:

1.Poznato je da se u Zavodu zdravstvenog osiguranja svake godine razdjeli 20-tak milijuna KM našeg javnog novca bez tendera bez kriterija i protuzakonito. Tražim pismeni odgovor- jeli takva raspodjela novca zakonita i ako je na temelju kojeg zakona se bez tendera može podijeliti 20 milijuna KM ? Ako takve radnje nisu u skladu sa zakonom zašto nadležne institucije ne poduzimaju radnje protiv odgovornih? Može li se takav novac dodijeliti poreznim dužnicima i mogu li se oni koji su dužni uplate za doprinose javiti na tender ?

2. Postavlja pitanje upravi Hercegbosanskih šuma, s ove govornice sam čuo da je kod preuzimanja uprave od bivšeg rukovodstva, kako je bivše rukovodstvo učinilo toliko kriminala da će mnogi zbog toga završiti u zatvoru te me zanima slijedeće: koliko je članova bivšeg rukovodstva završilo u zatvoru, ne morate navesti sve samo one glavne? Tražim dostavu slijedećih pokazatelja:

-koliko se godišnje trošilo na reprezentaciju za mandata bivšeg, a koliko za mandata sadašnjeg rukovodstva?

-koliko se godišnje izdvaja za naknade Nadzornog odbora i Skupštine Hercegbosanskih šuma za mandata bivše te sadašnje uprave?

-jeli proširena djelatnost javnog poduzeća na prijevozničku djelatnost jer smo svjedoci kako se s vozilima javnog poduzeća prevozi uža i šira obitelj na posao-s posla, u školu-iz škole ili je to možda ne lojalna konkurencija firmama koje se bave prijevozom?

-koliko je novouposlenih u poduzeće imenom i prezimenom i ima li među njima onih koji imaju dug prema javnom poduzeću i uplatu doprinosa te se uopće ne mogu prijaviti kao djelatnici javnog poduzeća?

Zastupnik Jozo Sliško pita ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva:

1. Ima li Vlada ugovor o koncesiji Buškog jezera i na koji način je posljednji put koncesija dodijeljena vodoprivredi Republike Hrvatske?Tražim ugovor na uvid i tražim ugovor o koncesiji za vodovod Josip Jović?

2. Pita Vladu HBŽ  Imate li približno saznanja koliko je obitelji iselilo u posljednjih godinu dana iz Županije? Tražim evidenciju po gradovima.

Zastupnik Ivan Milić pita ministra gospodarstva:

1. Koliko koncesija imamo u našoj Županiji, u kakvom su statusu aktivno ili ne, kolike su obveza proizvele, koliko su dužni, koliko su nam platili i osim koncesija sve ostale inačice kojima su vlasti pribjegavale- razna geološka, rudarska i ostala istraživanja po mjesec, dva, tri, koja su ne legalna, tražim tabelarni prikaz ?

Pita ministra gospodarstva i Predsjednika Vlade:

1.Vezano za agenciju za privatizaciju, u planu rada Vlada za 2015. nema je, kako se odnosimo izgleda da će i nestati, sramotno je da 2000 ljudi na proračunu županije ima plaću, a njih 7-8 nema?  Izgubili su nedavno neku presudu, imenovanja direktora već godinama su protuzakonita, stječe se dojam da nekome paše ovako stanje? 

Zastupnik Nediljko Rimac pita Vladu i Skupštinu HBŽ:

1.Zašto je prošlo toliko vremena da se nisu održavale sjednice županijske Skupštine, jeli došlo do nesporazuma između Vlade i Skupštine, ako znamo da je prilikom formiranja Vlade bilo obećanja od strane SNSD-a i HDZ-a BiH zašto se to ne realizira i zašto se ustavne promjene koje sam ostavio svom nasljedniku ne puste u proceduru pa da vidimo hoće li proći ili ne. To veže pitanje izgradnje crkve te se povećavaju „apetiti“ s jedne i druge strane, zanimaju me stvarni razlozi, znam ih, ali želim napismeno?

Pita ministra  rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih: 

1.U jednoj mojoj dežuri došla mi je nepoznata ženska osoba kako bi sa mnom porazgovarala, ispostavilo se da je majka od jedne inženjerke medicinske biokemije- mlade cure koja je odradila pripravnički staž. Pripravnica se svidjela svima u laboratoriju Županijske bolnice Livno ali odjednom je dobila otkaz. Potreba za takvim kadrom zbilja postoji jer sada ima samo jedna inženjerka koja kada je bolesna i ode na seminar i sl. ne mogu se raditi određene dijagnostičke pretrage. Radi se o jednoj mladoj curi koju je samohrana majka školovala u Splitu te za toliko „uhljeba“ ima mjesta ali ne i za nju. Zanima me jeli to nešto drugo ili je ona zbilja tehnološki višak? Majci sam obećao pomoći onoliko koliko ja mogu i ovim putem pozivam ministra da se pozabavi ovim slučajem odnosno ako ne treba ovakav kadar onda uredu, ali ako treba ovakve stvari se ne smiju lomiti preko koljena pogotovo kad su u pitanju stručne mlade osobe. Ukoliko ni nju ne prepozna sustav imati ćemo samo veći broj onih koji odlaze. 

Zastupnik Šljivić upućuje pitanje ministarstvu gospodarstva:

1.Kakvo je trenutačno stanje u rudniku mrkog ugljena Tušnica, jeli postojeći federalni Zakon o konsolidaciji rudnika mrkog ugljena donio nešto novo i dobro radnicima ovog poduzeća ili će se morati posegnuti za onim što mnogi ne bi željeli, a posebno ne radnici Tušnice da se proglasi likvidacija ili stečaj firme? Podsjećam da su mnogi rudnici u Federaciji imali ogromnu korist donošenjem Zakona o konsolidaciji rudnika, kojim su vraćeni u život uspostavivši ponovni proces proizvodnje i sve ono što ide pod ruku s tim, za razliku od našeg livanjskog rudnika. Pitam što će u konačnici biti s rudnikom Tušnica?

Zastupnik Jozo Ćosić pita predsjedatelja Skupštine Roberta Bagarića:

1. Na konstituirajućoj sjednici sam vas pitao što ste po struci odgovorili ste kako ste profesor povijesti, ja samo to tako prihvatio, međutim od nekoliko ljudi sam čuo da to nije istina, ako je tako obmanuli ste javnost i razmišljate li o ostavci? 

Pita ministra znanosti, prosvjete, kulture i športa:

1.Čuo sam od nekoliko ljudi kako je sada žena zastupnika Bože Pavića dobila posao hajdemo reći preko veze jer je bila deveta na zamjeni učiteljica, međutim ona je primljena za stalno, a ostale nisu. Čuo sam kako su se te učiteljice-njih pet našle s odvjetnikom te će zbog toga tužiti županiju. Čuo sam također kako su bile kod ministra na razgovoru zanima me jeli to točno i znate li išta o ovoj situaciji. 

Predsjedatelj Skupštine odgovara na pitanje zastupnika Joze Ćosića da javnost  zna i u svim medijima je objavljeno da je on SSS.

Ministar Galić odgovara zastupniku Ćosiću kako je ovo javno mjesto i trebalo bi baratati nekim podacima. Smatra da je ovo pitanje za matičare jer on nema podatke tko je čija žena ili pitanje uputiti drugim službama ili ravnateljima škola. 


Sjednica završila u 15,55 sati.

Tonski zapis sastavni je dio Zapisnika