06.07.2016 13:55, Održane sjednice

 

Zapisnik sa XIV. sjednice Skupštine


Sjednicu je sazvao i njome predsjedavao predsjedatelj Skupštine Robert Bagarić. Prozivkom je utvrđena je nazočnost 24 zastupnika (zastupnik Jozo Ćosić opravdao izostanak). Predsjedatelj Skupštine konstatira kvorum. Sjednici su nazočili predsjednik Vlade i ministri u Vladi HBŽ, predstavnici međunarodne zajednice i medija. 

Predsjedatelj Skupštine predlaže slijedeći dnevni red:



1.Zapisnik s XIII. sjednice Skupštine Hercegbosanske županije koja je održana 08.04.2016.godine,

2.Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji,

3.Prijedlog Zakona o turističkoj djelatnosti Hercegbosanske županije ,

4.Nacrt Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći,

5.Nacrt - Pedagoški standardi osnovno školskog odgoja i obrazovanja u Hercegbosanskoj županiji i Pedagoški standardi i normativi za srednje obrazovanje u Hercegbosanskoj županiji,

6.Nacrt Zakona o obrazovanju odraslih,

7.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovicama, stopama,načinu obračunavanja i plaćanja sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj:7/10 i 2/12 ), 

8.Zastupnička pitanja.


Predsjedatelj Skupštine otvara raspravu o predloženom dnevnom redu. 

Ministar prosvjete, kulture i športa Petar Galić objašnjava kako je za točku 5. predviđeno, sukladno zaključku Vlade,razmatranje u vidu informacije, a ne u vidu Nacrta. 

Nema više prijavljenih te predsjedatelj s ovom izmjenom stavlja dnevni red na glasovanje i  konstatira kako je usvojen (21 za).

Ad 1.

Predsjedatelj Skupštine otvara raspravu o ovoj točki dnevnog reda, nema prijavljenih, zatvara raspravu te  Zapisnik s  XIII. sjednice Skupštine Hercegbosanske županije održane 08.travnja 2016. godine, stavlja na glasovanje i konstatira da je usvojen (21 za).

Ad 2.

Ministrica pravosuđa i uprave Mirjana Stojsavljević-Petraković obrazložila je ovu točku dnevnog reda. 

Predsjedatelje Skupštine otvara raspravu, nema prijavljenih, zatvara raspravu i prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji stavlja na glasovanje i konstatira da je usvojen (21 za).

Ad 3.

Ministar gospodarstva Aleksandar Štrbac obrazložio je ovu točku dnevnog reda.

Predsjedatelj Skupštine otvara raspravu, nema prijavljenih, zatvara raspravu te prijedlog Zakona o turističkoj djelatnosti Hercegbosanske županije stavlja na glasovanje i konstatira da  je jednoglasno usvojen. 

Ad 4.

Ministrica pravosuđa i uprave Mirjana Stojsavljević-Petraković obrazložila je ovu točku dnevnog reda.

Predsjedatelj Skupštine otvara raspravu, nema prijavljenih, zatvara raspravu te predlaže slijedeći Zaključak:Nacrt Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći može poslužiti kao dobar temelj za izradu prijedloga Zakona uvažavajući sve primjedbe i prijedloga zastupnika i povjerenstva  izrečene na raspravi. Zaključak stavlja na glasovanje i konstatira kako je usvojen(22- za).

Ad 5.

Ministar znanosti, prosvjete, kulture i športa Petar Galić ukratko je nazočne informirao i objasnio ovu točku dnevnog reda. Traži se da riječ Saneli Popović ravnateljici Gimnazije Livno te Goranu Čeki ravnatelju O.Š. Ivan Goran Kovačić Livno koji su bili voditelji radnih skupina za izradu standarda kako bi pobliže objasnili sve u svezi pedagoških standarda.

Ravnateljica Popović ističe kako je riječ o značajnom dokumentu koji predstavlja okosnicu cijelog obrazovnog sustava koji će biti kompatibilan unutar Europskih okvira. Pred nama, kaže, je težak i dugotrajan posao, ali ovo je prvi korak i vjerujem kako smo napravili dobar i kvalitetan sustav. Bilo je važno napraviti realan, racionalan i primjenjiv prijedlog. Nakon javnih rasprava mi smo usvojili određene promjene, standardi su napravljeni unutar isključivo zakonskih normativa.

Ravnatelj O.Š. I.G. Kovačić Goran Čeko ističe kako su pedagoški standardi za osnovne škole način na koji se propisuju minimalni financijski, infrastrukturni, kadrovski i ostali podjednaki uvjeti za razvoj školstva na području HBŽ. Ključna je riječ minimalni uvjeti, a to znači kvaliteta nastave u malim područnim školama jer se nastava održava u kombiniranim odjelima te bi ovim standardima trebali krenuti u još bitniju stvar tj. reorganizaciju i racionalizaciju školske mreže koja je najbitnija stvar.  Pedagoškim standardima se dosta toga može riješiti ali vi nam trebate pomoći u reorganizaciji školske mreže, ističe Čeko. 

Predsjedatelj Skupštine otvara raspravu. 

Zastupnik Arif Kovačević ističe kako je kantonalni odbor SDA Livno pravovremeno uputio svoje prijedloge u odnosu na izmjene predloženog dokumenta. Naše sugestije su bile, ističe,  takve da smo se rukovodili Ustavom BiH, naši prijedlozi su uvođenje sljedećih standarda i za osnovno i srednje obrazovanje: kada se kaže da se nastava izvodi na jednom od službenih jezika svugdje gdje piše hrvatski, tražimo unošenje bosanski jezik, udžbenike na bosanskom jeziku te kabinet za bosanski jezik, kao što je navedeno u federalnim jedinstvenim pedagoškim standardima. Učitelji, nastavnici i profesori jednakopravno u nastavi govore i upotrebljavaju svoj jezik koji je službeni u BiH te ne može biti doveden u nepovoljan položaj zbog toga. Svako dijete ima pravo u toku nastave koja se izvodi na bilo kojem od službenih jezika koristiti svoj jezik koji je jedan od službenih  jezika BiH. Svaka škola mora poštovati navedena prava i vršiti nadzor u slučajevima onemogućavanja korištenja bosanskog jezika.  Predlaže i pravo prehrane djece prema vjerskim uvjerenjima te svaka škola koja omogućava prehranu mora osigurati i pravo iz prethodnog stava. Naš prijedlog je, apelira, da općine kao osnivači O.Š. dobiju prednacrt ovih standarda te da se općinska vijeća izjasne u vezi prethodnih pitanje. 

Zastupnica Anita Batarilo ističe zadovoljstvo što se ovakav dokument našao pred zastupnicima. Raduju ju nove tehnike i načini izvođenja nastave koji će poboljšati kvalitetu nastave i jednake uvijete na prostoru HBŽ. Zanima je kombinirani razredni odjel tj. članak 10 gdje je razrađeno koliko učenika s teškoćama može biti u kombinaciji dva razreda, te pita što će se odgoditi s učenikom koji ima određenu vrstu i stupanj teškoće, pohađa nastavu po redovnom planu i programa, a u budućnosti uđe u kombinaciju sa tri kombinirana razreda jer to članak ne dopušta?

Zastupnik Josip Perić smatra kako je ovo kapitalni dokument za život svih prostora u BiH. Ovo je proces koji svi trebamo podržati i uključiti se. Smatra kako ćemo biti sretni ako ovo bude išlo po planu i ako mi kao županija uspijemo zatvoriti financijsku konstrukciju. Predlaže tematsku sjednicu gdje bi se napravio presjek stanja u školstvu. Od nastavnih kadrova, broja učenika, infrastrukturi itd. te da Ministarstvo financija i Vlada HBŽ naprave financijsku projekciju na godišnjoj razini. Podržava ovaj projekt i smatra kako bi se svi trebali uključiti, od struke, općine, županije i EU fondovi kako bi projekt zaživio i omogućio djeci uvjete kakve trebaju imati. 

Zamjenik predsjedatelja Skupštine Slaviša Mihajlović ističe pohvale i podrške za ovaj projekt i ovo je najznačajniji dokument koji se našao pred zastupnicima u ovom mandatu. Trenutno nam je najbitnije u ovakvom društvu reforma obrazovanja kako bi kao narod bili produktivniji. Traži od Skupštine lobiranje ovakvog projekta jer nije bitna samo dobra ideja ona se mora realizirati. U našem multietničkom društvu moramo se zalagati da pedagoški standardi predvide i ustavna prava naše djece jer će im biti lakše učiti nove materije i nova znanja poštujući njihova ljudska prava, kazao je Mihajlović

Ministar Galić zahvaljuje na podršci pri izradi dokumenta, te odgovara zastupniku Periću kako će uskoro ići dokument informacija o stanju obrazovanja na području naše županije. Dokument će se razmatrati uskoro na Vladi i dostaviti će se u Skupštinu sa svim podatcima.

Ravnateljica Popović odgovara zastupniku Kovačeviću kako su dobili od SDA prijedloge. Ustav je jasan i ne dvosmislen, jezici konstitutivni naroda su ravnopravni ali radi se o tome da su pedagoški standardi rađeni po pravnim okvirima. Prema njima jezici konstitutivnih naroda se upotrebljavaju u nastavi temeljem Ustava BiH, županije i postojećih nastavnih planova i programa. Pored svega, ističe, mi imamo samo nastavni plan i program na hrvatskom jeziku, te su ovi pedagoški standardi prilika da se uozbilje politike koje nisu odradile svoj posao. Radilo se unutar pravnih okvira ne kako bi zanijekali pravo bilo kojem narodu na uporabu bilo kojeg jezika. Odredbe pravilnika u broju učenika u odjelu određuju mogućnost uporabe jezika tamo gdje ima dovoljan broj učenika. Vezano za financiranje radile su se projekcije u ovom djelu izrade prednacrta te je bitno koliko će to koštati proračun HBŽ. Radili smo simulaciju na osnovu jedne škole i sad se treba uraditi simulacija na razini svih škola. Izrada obrazaca je u tijeku kako bi procijenili trenutno stanje. 

Zamjenik predsjedatelja Skupštine Jasenko Tufekčić smatra kako ne trebate držati predavanje o politici i ravnopravnosti naroda. Uvažava pitanja struke, ali obrazovanje je u isključivoj nadležnosti kantona, a ovdje ravnopravno žive tri naroda imamo svoje jezike i želimo se vidjeti u pedagoškim standardima. 

Ravnateljica Popović odgovara Tufekčiću kako uporaba jezika i konstitutivnost naroda nikad nije bila upitna, ali izrada pedagoški standarda rađena je u pravnim okvirima iz kojih nismo mogli iskočiti ni milimetra. 

Ravnatelj Čeko odgovara zastupniku Kovačeviću kako vezano za prehranu kada škole dođu u mogućnost ponuditi prehranu nikada neće biti problem po pitanju vjere ili nacije. Vezano za povećanje broja učenika u tom slučaju tražimo još jednu učiteljicu i pravimo još jedan „čisti razred“. 

Predsjedatelj Skupštine zatvara raspravu, te predlaže Zaključak: prima se k znanju informacija o Pedagoškim standardima osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja u Hercegbosanskoj županiji i Pedagoški standardi i normativi za srednje obrazovanje u Hercegbosanskoj županiji te se šalje u daljnju proceduru. Zaključak stavlja na glasovanje i konstatira kako je jednoglasno usvojen.

Ad 6.

Ministar znanosti, prosvjete, kulture i športa Petar Galić pojasnio je zastupnicima ovu točku dnevnog reda. Predsjedatelj Skupštine otvara raspravu.

Zastupnik Ivan Milić ističe kako je dobro upoznat sa dosadašnjom praksom polaganja osnovnih i srednjih škola gdje osobe sa 22-23 godine imaju završene tri srednje škole. Zanima ga kako će ovo funkcionirati jer prema rokovima nećemo biti konkurentni na tržištu obrazovanja odraslih osoba. Rokovi, cijene i ostalo trebali bi se prilagoditi ljudima kako bi bili konkurentni i dio novca ostao u našoj županiji.

Zastupnik Nediljko Rimac ističe kako je ovo za njega šok jer na ovaj način ozakonjujemo tzv „bajkin podrum“ gdje ste mogli kupiti sve škole. Na ovaj način dolazi do devalvacije djece koja regularno završavaju,  jer se zbog krize čisto po  narudžbi završe određene škole. A tako dobivamo ne stručne i ne kompetentne radnike. U bolnici imate više onih što su radili po trgovinama nego što su regularno završili srednje medicinske škole. Što je ne pojmljivo. Ako je to u sklopu pristupa EU uredu,  ali znamo koliko traju prekvalifikacije u Njemačkoj- skoro kao i redovne škole, a ne kao kod nas.

Ministar Galić pojašnjava kako se ova problematika morala riješiti zakonom a ne pravilnikom. Što se tiče naše županije ne postoje takve škole koje „tiskaju diplome.“  Prema članku 23. trajanje izvođenja programa obrazovanje odraslih traje koliko i obrazovanje redovnih učenika, možda nećemo biti konkurentni na tržištu, ali smatramo kako je to ispravan put, kazao je Galić.

Predsjedatelj Skupštine  zatvara raspravu te predlaže slijedeći Zaključak:Nacrt Zakona o obrazovanju odraslih može poslužiti kao dobar temelj za izradu prijedloga Zakona uvažavajući sve primjedbe i prijedloga zastupnika i Povjerenstva  izrečene na raspravi. Zaključak stavlja na glasovanje i konstatira kako je jednoglasno usvojen. 

Ad 7.

Ravnatelj Zavoda za zdravstveno osiguranje Ante Baković obrazložio je ovu točku dnevnog reda.

Predsjedatelj Skupštine otvara raspravu.

Zastupnik Josip Perić ističe kako je za to da se pomogne zaposlenicima rudnika, ali postavlja pitanje svima jeli postoje u županiji druga poduzeća koja su u sličnoj situaciji i jesu li oni diskriminirani. Ako je poduzeće javno onda mi moramo plaćati nečiji ne rad, lopovluk i nesposobnost. Pred zakonom smo svi jednaki, ali ovo je dokaz kako nismo jednaki. I ostala poduzeća koja su u sličnoj situaciji imaju pravo od Vlade zatražiti riješene, ističe zastupnik.

Zastupnik Branko Ivković replicira zastupniku Periću kako se Odluka  temelji na Federalnom zakonu o konsolidaciji rudnika i ne može se primijeniti na neka druga javna i gospodarska društva.

Zastupnik Perić ističe kako je i kada se usvajao zakon bilo riječi o prelijevanju naših sredstava i plaćamo konsolidaciju nečega što je uništio nesposobni menadžment.  Nemam,ističe,ništa protiv Javnih poduzeća, ali jednom moraju odgovarati za situaciju. 

Predsjednik Vlade Draško Dalić smatra kako nitko nema ništa protiv rješavanja zdravstvenih osiguranja radnicima Tušnice. Ističe kako je u MUP poslao dokumentaciju vezanu za „Tušnicu“ te očekuje cjelovitu istragu koja će konačno utvrditi činjenice vezane i za eventualne ne zakonitosti. Mi ovdje ipak moramo imati u vidu kako je radi u javnom poduzeću koje je tretirano zakonom o konsolidaciji rudnika FBiH i na županiji je bilo rješavanje doprinosa. Ova odluka ima uporište u tom zakonu i nije sporna, kao što nije sporno ni razmišljati o novim zakonima koji bi rješavali sudbina ostalih poduzeća. 

Predsjedatelj Skupštine zatvara raspravu i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnovicama, stopama,načinu obračunavanja i plaćanja sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja stavlja na glasovanje i konstatira kako je usvojena (23- za).

Ad 8.

Zastupnik Stipo Pelivan postavlja pitanje  predsjedatelju Skupštine  :

1. Prije par mjeseci donijeli ste rješenje o prestanku radnog odnosa dvoje djelatnika Skupštine, na upit zašto ste to uradili rekli ste mi kako je to dogovor livanjske i duvanjske visoke politike. Raspravom na Administrativno-pravnom povjerenstvu dogovoreno je da se iznađe mogućnost da se ta dva djelatnika zadrže, međutim nakon određenog vremena Vi ste ih odjavili i prekinuli radni odnos, na upit zašto odgovorili ste mi kako je to dogovor  duvanjske politike. U posljednje vrijeme ti ljudi meni dolaze i kažu kako su bili kod Vas i kod još nekih ljudi iz visoke politike iz Livna koji su im rekli da je razlog  što su dobili otkaz moje i zastupnika Stipe Baruna ne podržavanje izbora Tajnika Skupštine na Povjerenstvu za izbor i imenovanje. Pitam što je istina od ovog?

Zastupnik Drago Puzigaća pita  ministra znanosti, prosvjete, kulture i športa  :

1. Koliko se u posljednjih 5 godina povećao broj zaposlenih u osnovnim i srednjim školama po općinama u Kantonu 10,  te me interesira adekvatno tome koliki je bio broj učenika u posljednjih pet godina- po godinama?

Zastupnik Nedjeljko Rimac upućuje pitanje  predsjedatelju Skupštine HBŽ  :

1. Prije Kolegija uputio sam pismeni zahtjev da mi se dostavi dokumentacija vezana za izbor tajnika Skupštine, rečeno mi je da će to biti do ove Skupštine, ali od svega toga nema ništa. U mom dopisu u slučaju ne dostavljanja tražene dokumentacije koja je javna bit će te pozvani na odgovornost. Budući da  su istekli svi rokovi i sva obećanja, rad zastupnika u Skupštini ne podliježe krivičnoj odgovornosti, ali kroz radna tijela podliježe tako da će  Povjerenstvo za izbor i imenovanje i Administrativno-pravno povjerenstvo očito imati posla sa pravosudnim institucijama. Ponovno pitam što je s tim?

Zastupnik Rimac pita  zamjenika predsjedatelja Skupštine Slavišu Mihajlovića, predsjednika Kluba Srba u Skupštini HBŽ Dragu Puzigaću, predsjednika Vlade HBŽ i  ŽO HDZ BiH :

1. U petak je smijenjen potpredsjednik OV Drvara Srećko Divković, jedini zastupnik iz reda hrvatskog naroda,  ne znam koji su stvarni razlozi ali mislim kako je to kršenje ustavne kategorije, nastranu politička preslagivanja. Pitam, koji su razlozi za smjenu?

Zastupnik Ivan Milić  pitanje postavlja  ministru rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih  :

1. Prema mojim informacijama medicinski djelatnici sa srednjom školom nakon završenog staža nemaju gdje položiti stručni ispit,  ta je komisija navodno u nadležnosti vašeg ministarstva i trenutno ne postoji. Pitam, jesu informacije točne ili?

Zastupnik Božo Pavić  pita  predsjednika Vlade HBŽ:

1. Prošla je godina dana od kada je formirana Vlada pa Vas pitam koliko ste zadovoljni stanjem u Vladi koje ste zatekli? Radom ministara? Te imate li kakve primjedbe prema Skupštini koje bi vas spriječile u radu Vlade?

Zastupnik Pavić postavlja pitanje  ministru graditeljstva, obnove prostornog uređenja i zaštite okoliša:

1. U kojoj je fazi izrada prostornog plana HBŽ i kada ga možemo očekivati na Skupštinskim klupama?

Predsjedatelj Skupštine odgovara zastupniku Rimcu  vezano za njegovo upit i kako piše u  slučaju ne dostavljanja tražene dokumentacije koja će biti javna bit će te pozvani na odgovornost. Zakonom se zna koliki je rok dostave, te sam rekao kako ću to dostaviti, ali budući da Skupština HBŽ nema tajnika traženi podatci ne mogu biti dostavljeni od tajnika na kojega ste naslovili upiti. Ističe kako zakon o zaštiti osobnih podataka brani dostavu podataka  jer niste stranka u postupku niti ste ovlašteni za raspolaganje osobnim podacima kandidata u natječaju. Tajnost zaštite osobnih podataka fizičkih osoba u pogledu zaštite identiteta kandidata prijavljenih na javni natječaj  ne daje vam pravo raspolaganja njihovim podacima i da njihove podatke koristite u druge svrhe, a osobito bez suglasnosti nositelja podataka. Odgovor će te dobiti napismeno. 

Ministar Dragoslav Topić odgovara zastupniku Miliću kako komisija za polaganje stručnih ispita postoji, imenovana je rješenjem i  sastaje se jednom mjesečno ovisno o broju pristiglih prijava. 

Zamjenik predsjedatelja Skupštine Slaviša Mihajlović zamolio je prisutne da minutom šutnje odaju počast nesretno nastradalom Ivanu Bakoviću i izraze sućut njegovoj obitelji. 


Sjednica završila u 14,15  sati.

Tonski zapis sastavni je dio Zapisnika