Program rada

 

Program rada za 2017. godinu:

http://skupstinahbz.com/public/files/program_2017_1.pdfProgram rada


Prema poslovniku Skupštine: 

(1) Skupština donosi program rada za narednu godinu do kraja tekuće godine.

(2) Program rada sadrži zadatke Skupštine, koji proizilaze iz Ustava, zakona, planskih dokumenata Županije, kao i druge poslove i zadatke u nadležnosti Skupštine.

(3) Program rada uključuje osnovni sadržaj, način izvršavanja, nositelje poslova, 

rokove za razmatranje pojedinih pitanja na sjednicama Skupštine i procedure donošenja odnosnih akata.

(4) U pripremama za izradu programa rada predsjedatelj, njegovi zamjenici i tajnik Skupštine, pribavljaju prijedloge i mišljenja o pitanjima koja treba unijeti u program rada od zastupnika, radnih tijela Skupštine, Vlade, općinskih vijeća, županijskih tijela  i organizacija , te građana i udruga građana.

(5) Na osnovu primljenih prijedloga i sugestija, Kolegij priprema i utvrđuje prijedlog programa rada Skupštine, koji se upućuje Skupštini na razmatranje.

(6) Skupština tromjesečno razmatra ostvarivanje programa rada i poduzima odgovarajuće mjere za njegovo izvršenje.

(7) Program rada Skupštine objavljuje se u «Narodnim novinama Hercegbosanske županije»  kao i u posebnoj publikaciji dostupnoj javnosti.