Radna tijela

 

 Stalna radna tijela Skupštine su:


Povjerenstvo/ Komisija za Ustav i Poslovnik


Povjerenstvo/ Komisija za izbor i imenovanje


Zakonodavno-pravna komisija;


Odbor za pravdu, opću upravu, lokalnu samoupravu, ljudska prava i slobode


Odbor za ekonomsku i financijsku politiku , denacionalizaciju i privatizaciju


Odbor za obrazovanje, kulturu, sport i mlade


Odbor za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku i infrastrukturu


Odbor za rad, zdravstvo, socijalnu politiku i stradalnike Domovinskog rata


Odbor za zaštitu okoliša, javnog zdravlja i potrošača,


Odbor za jednakopravnost spolova,


Administrativno-pravno Povjerenstvo/komisija


Povjerenstvo/Komisija za Ustav i Poslovnik:


a)prati ostvarivanje Ustava Hercegbosanske županije,

b) inicira i daje prijedloge Skupštini za promjene i usklađivanje ustavnih odredbi s Ustavom Federacije BiH;

c) daje Skupštini mišljenje o prijedlozima promjena Ustava Federacije BiH i Ustava HBŽ,

d) prati ostvarivanje Poslovnika Skupštine;

e) utvrđuje nacrt Poslovnika;

f) razmatra prijedloge za promjenu Poslovnika;

g) utvrđuje pročišćeni tekst Ustava i Poslovnika, ako je za to ovlašteno,

h) obavlja i druge poslove sukladno ovom Poslovniku.Povjerenstvo/ Komisija za izbor i imenovanje


a)Razmatra pitanja vezana za izbor, imenovanje, potvrđivanje i razrješenja u nadležnosti Skupštine;

b) Priprema prijedloge, obrazloženja i potrebnu dokumentaciju za izbor, imenovanje, potvrđivanje ili razrješenje svih osoba nositelja funkcija za čiji izbor, imenovanje, potvrđivanje i razrješenje je nadležna Skupština;

c)Prati primjenu propisanih procedura kod izbora, imenovanja, potvrđivanja i razrješenja u nadležnosti Skupštine;

d)Vodi proces unutar skupštinskih dogovora vezanih za izbor, imenovanje, potvrđivanje ili razrješenje nositelja funkcija u nadležnosti Skupštine;

e)Jednom godišnje podnosi Skupštini sumarno izvješće o radu Komisije;Zakonodavno-pravna komisija:


a)Razmatranje nacrta i prijedloga zakona i drugih akata koje donosi Skupština u pogledu njihove usklađenosti sa nadređenim zakonskim aktima i podnošenje pismenog izvješća o tome;

b)Praćenje procesa zakonodavne procedure kod donošenja zakona i drugih akata u nadležnosti Skupštine i davanje mišljenja u pismenom obliku.

c)Pribavljanje u pismenoj formi stavova klubova naroda o nacrtu i prijedlogu zakona koji idu na skupštinsko razmatranje i dostavljanje stavova Kolegiju;

d)Razmatranje općih akata organizacija i institucija na koje Skupština daje suglasnos i davanje mišljenja Skupštini u pismenom obliku, iz aspekta usklađenosti s odnosnim zakonima;

e)Utvrđivanje i podnošenje Skupštini na uvid prečišćenih tekstova zakona i drugih akata koje donosi Skupština; 

f)Pripremanje plana rada zakonodavne djelatnosti Skupštine i usklađivanje ukupnog plana rada Skupštine;

g)Praćenje implementacije odluka Skupštine i redovito izvješćivanje Skupštine o tome, u roku zadatom za implementaciju;

h)Obavljanje drugih poslova u skladu s Poslovnikom.Odbor za pravdu, opću upravu, lokalnu samoupravu, ljudska prava i slobode


a)razmatrati predstavke i žalbe građana i građanskih udruga, institucija i organizacija a koje se odnose na povrede ljudskih prava i građanskih sloboda od strane institucija i organizacija u nadležnosti Županije i o tome izvještavati Skupštinu i podnositelja, osim u slučajevima o kojima traje sudski postupak;

b)raditi na slučajevima predstavki i žalbi koje se odnose na prava i dužnosti koje obavlja Županija i njezini organi, o tome obavještavati podnositelja i Skupštinu s prijedlogom rješenja za podnesene slučajeve;

c)razmatrati prijedloge građana, građanskih udruga, institucija i organizacija o mjerama za unapređenje, zaštitu i promociju ljudskih prava i građanskih sloboda i o tome podnositi izvješće podnositelju i Skupštini s prijedlogom akcija koje treba poduzeti;

d) davati Skupštini prijedloge akcija za otklanjanje utvrđenih uzroka kršenja prava i sloboda;

e)razmatrati nacrte i prijedloge zakona i drugih akata Skupštine u pogledu poštivanja osnovnih ljudskih prava i građanskih sloboda i o tome davati mišljenje nadležnim radnim tijelima Skupštine a po potrebi i Skupštini;

f)surađivati i davati mišljenje i prijedloge drugim radnim tijelima Skupštine u pogledu zaštite prava i sloboda o pitanjima iz nadležnosti tih tijela; 

g)razmatrati sva pitanja iz oblasti opće uprave;

h)osiguravati da se načela Europske povelje o lokalnoj samoupravi ugrade u Zakone koje donosi Skupština,

i)pratiti i omogućavati reformu zakonodavstva iz djelokruga lokalne vlasti i njihovo usuglašavanje s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama;

j)pratiti proces uspostave lokalne samouprave i lokalnih demokracija kao autonomnih demokratskih oblika organiziranja građana kao i druga pitanja iz područja lokalne samouprave iz nadležnosti ove Skupštine;
Odbor za ekonomsku i financijsku politiku , denacionalizaciju i privatizaciju


a)razmatrati strategiju i politiku ekonomskog razvoja Županije i o tome davati mišljenje i podnositi prijedloge Skupštini;

b)podnositi Skupštini prijedloge mjera gospodarske politike i prijedloge programa razvoja u pojedinim oblastima;

c)pratiti realizaciju programa strateškog plana razvoja Županije, vršiti procjenu realizacije i predlagati mjere za reviziju strategije razvoja;

d)ostvarivati suradnju s općinama u Županiji, drugim Županijama i regijama radi unapređenja razvoja, usklađivanja planova, planiranja i realiziranja programa od zajedničkog interesa;

e)surađivati s Vladom na kreiranju i implementaciji mjera financijske politike podržavajući programe gospodarskog razvoja.

f)razmatrati zahtjeve i inicijative građana i njihovih udruga i drugih organizacija i zajednica za reprivatizaciju i prinudno prenijetih nekretnina u različite modalitete državnog vlasništva;

g)razmatrati akte Skupštine iz oblasti privatizacije, pratiti i analizirati provedbu procesa privatizacije, te predlagati Skupštini odgovarajuće mjere i akte iz ove ovlasti;Odbor za obrazovanje, kulturu, šport, mlade nadležno je:


a)razmatrati pitanja iz oblasti uspostave i razvoja infrastrukture javnih obrazovnih institucija na svim razinama obrazovanja u nadležnosti Županije i o tome davati mišljenje i prijedloge rješenja Skupštini;

b)razmatrati pitanja politike financiranja institucija javnog obrazovanja na razini Županije i o tome podnositi prijedloge Skupštini i resornom ministarstvu;

c)razmatrati i daje prijedloge rješenja Skupštini u oblasti uspostave, razvoja i financiranja institucija kulture na razini Županije;

d)razmatrati i podnositi prijedloge Skupštini o pitanjima zaštite objekata kulturno-povijesnog naslijeđa;

e)razmatrati pitanja i davati prijedloge za razvoj i unapređenje javnih sportskih objekata; 

f)davati prijedloge za unapređenje sudjelovanja mladih u javnom životu;

g)ostvarivati suradnju s organizacijama mladih radi unapređenja položaja mladih i sudjelovanja u javnom životu i o tome podnositi izvješće i davati prijedloge akcija Skupštine.
Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dužan je:


a)Razmatrati pitanja i podnositi prijedloge programa razvoja poljoprivrednih djelatnosti;

b) Razmatrati pitanja i podnositi prijedloge za utvrđivanje politike korištenja poljoprivrednog zemljišta i šumskih resursa;

c) Podnositi prijedloge za unapređivanje upravljanja šumama i šumskim zemljištem;

d) Razmatrati pitanja zaštite i očuvanja prirodnog okoliša, zaštite flore i faune;
Odbor za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku i infrastrukturu


a)Razmatranje i podnošenje prijedloga Skupštini u području prostornog i urbanističkog planiranja na nivou Županije;

b)Razmatranje pitanja, davanje prijedloga iz područja komunalne djelatnosti vezanih za organiziranje, razvoj, unaprjeđenje i financiranje komunalnih usluga na nivo Županije;

c) davanje prijedloga u području politike stambene izgradnje

d)davanje mišljenja i prijedloga za financiranje održavanja i upravljanja stambenim zgradama>/P>
Odbor za rad, zdravstvo, socijalnu politiku i stradalnike Domovinskog rata ima obvezu


a)pratiti i izvještavati Skupštinu o stanju u području zapošljavanja, zaštite prava zaposlenih i nezaposlenih građana

b) davati Skupštini prijedloge mjera za povećanje zaposlenosti i unaprjeđenja životnog standarda građana

c)Pratiti i izvještavati Skupštinu o stanju u području zdravstva, te davati prijedloge za poboljšanje i unaprjeđenje zdravstvene zaštite;

d)Prati stanje u oblasti socijalne skrbi;

e)Predlaže mjere za poboljšanje socijalno najugroženijih kategorija stanovništva;

f)Vodi brigu o ostvarivanju prava stradalnika Domovinskog rata.Odbor za zaštitu okoliša, javnog zdravlja i potrošača nadležan je za:


a)Razmatranje pitanja i davanje Skupštini prijedloga za poduzimanje potrebnih akcija u području zaštite čovjekove okoline, prirodni resursa i prirodnog nasljeđa;

b)Razmatranje i davanje prijedloga vezanih za sprječavanje zagađivanja okoliša, posebno zraka, tla i vode;

c)Razmatranje i davanje prijedloga u području zaštite javnog zdravlja, posebno zaštite građana na području ispravnosti vode i hrane;

d)Podnošenje prijedloga Skupštini za poduzimanje akcija potrebnih za unaprjeđenje zaštite potrošača na svim područjima pružanja usluge;

e)Poduzimanje mjera za unaprjeđenje sistematske edukacije građana iz područja zaštite okoliša, zaštite javne sigurnosti u oblasti zdravlja ljudi, te zaštite ispravnosti proizvodnje hrane.Odbor za jednakopravnost spolova


a)Prati i izvješćuje Skupštinu o stanju u području ostvarivanja jednakopravnosti muškaraca i žena u svim područjima života i rada u Županiji i ukazuje na diskriminaciju po osnovi razlika u spolu;

b)Razmatra prijedloge građana, udruga građana, institucija i organizacija o mjerama za unaprjeđenje jednakopravnosti spolova i o tome podnosi izvješće Skupštini s prijedlozima radnji koje treba poduzeti;

c)Razmatra nacrte i prijedloge zakona i drugih akata Skupštine s aspekta poštivanja jednakopravnosti spolova i o tome daje mišljenje radnim tijelima Skupštine i Skupštini;


d)Daje Skupštini prijedloge radnji na otklanjanju eventualno utvrđenih povreda jednakopravnosti spolova.Administrativno pravno povjerenstvo/komisija odgovorno je za:


a)Pripremanje prijedloga sredstava za rad Skupštine;

b)Praćenje realizacije odobrenih sredstava Skupštine;

c)Davanje prijedloga Skupštini za unaprjeđenje administrativnog i financijskog menadžmenta vezanog za rad Skupštine;

d)Pripremanje i donošenje akata u pitanjima financijskih naknada za zastupnike i članove radnih tijela na koje članovi Skupštine imaju pravo;

e)Pripremanje i donošenje akata kojima se uređuju naknade zastupnika za njihov rad u Skupštini;

f)Utvrđivanje naknada za izvan skupštinske članove radnih tijela;

g)Utvrđivanje prijedloga rasporeda financijskih sredstava političkim strankama i nezavisnim zastupnicima;

h)Priprema i donosi akte kojima se uređuju pitanja plaća dužnosnika koje bira odnosno imenuje Skupština HBŽ i akte kojima se uređuje pitanje naknade za rad članova tijela koje imenuje Skupština, kao i pojedinačne akte o plaćama;

davanje Skupštini prijedloga za rješavanje drugih pitanja vezanih za sredstva za Skupštinu.