Zastupnici

 

 

Ivan Vukadin 

4.jpg
Stranka: HNP
Nacionalnost: Hrvat


Ivan Ivić

7.jpg
Stranka: HNP
Nacionalnost: HrvatStipan Šarac

11.jpg
Stranka: HNP
Nacionalnost: Hrvat


       

Robert Bagarić

23.jpg
Stranka: HNP
Nacionalnost: Hrvat

Ante Baković

3.jpg
Stranka: HNP
Nacionalnost: Hrvat

Dragan Konta

18.jpg     
Stranka: HDZ BiH
Nacionalnost: Hrvat
       


Marija Bagarić

5.jpg
Stranka:
Nacionalnost: HrvaticaStipo Galić

       
Stranka: HDZ BiH
Nacionalnost: Hrvat

Tonka Kovčalija

16.jpg       
Stranka: HDZ BiH
Nacionalnost: Hrvatica

Narcis Lovrenović 

17.jpg 
Stranka: HDZ BiH
Nacionalnost: Hrvat

Marija Šarac

       image0.jpeg
Stranka: HDZ 1990 
Nacionalnost: Hrvatica

Mladenka Perković

6.jpg 
Stranka: HDZ 1990
Nacionalnost: Hrvatica


Mladen Šarić

10.jpg
Stranka: HDZ 1990
Nacionalnost: Hrvat


Jozo Ćosić

1.jpg
Stranka: HDZ 1990
Nacionalnost: Hrvat


Goran Broćeta

8.jpg
Stranka: SNSD
Nacionalnost: Srbin

Nikola Materić

15.jpg
Stranka: SNSD
Nacionalnost: Srbin

Josip Perić

peri.jpg
Stranka: HNL
Nacionalnost: Hrvat


Matko Ćurković

13.jpg
Stranka: HNL
Nacionalnost: Hrvat

Hikmet Hodžić

14.jpg
Stranka: SDA
Nacionalnost: Bošnjak

Arif Kovačević

arif_kovaevi.jpg       
Stranka: SDA
Nacionalnost: Bošnjak


Hana Milak

22.jpg
Stranka: SDP
Nacionalnost: Bošnjakinja


Avdija Đugum

19.jpg
Stranka: SDP
Nacionalnost: Bošnjak

Duško Radun

20.jpg
Stranka: Srpska sloga
Nacionalnost: Srbin
Dragana Damjanović

21.jpg
Stranka: Srpsko jedinstvo
Nacionalnost: SrpkinjaJosip Tomić 

12.jpg       
Stranka: HRS
Nacionalnost: Hrvat