Kolegij

 


S ciljem unapređenja učinkovitosti i usklađivanja rada, Skupština osniva Kolegij Skupštine (u daljnjem tekstu: Kolegij), kojeg čine:
a) Predsjedatelj i zamjenici predsjedatelja Skupštine;
b) Predsjednici klubova naroda, 
c) Predsjednik klubova političkih stranaka ukoliko nitko iz njihovih klubova već nije pod prethodnim alinejama a i b član Kolegija,
d) Tajnik Skupštine.
U okviru svojih prava i dužnosti, Kolegij:
a) Utvrđuje prijedlog godišnjeg i mjesečnog radnog plana Skupštine i njenih radnih tijela; 
b) Osigurava realizaciju prava i dužnosti zastupnika za pokretanje inicijativa za djelovanje Skupštine i ukupno obavljanje njihove funkcije i uloge; 
c) Osigurava suradnju s klubovima naroda i klubovima političkih stranaka i između njih; 
d) Koordinira rad radnih tijela Skupštine i suradnju Skupštine i njenih radnih tijela;
e) Osigurava realiziranje prava i dužnosti Skupštine prema predsjedniku Vlade i Vladi;
f) Rukovodi i koordinira aktivnostima u pripremi sjednica Skupštine;
g) Rukovodi i koordinira aktivnostima u pripremi dnevnog reda sjednica Skupštine; i
h) Priprema prijedlog dnevnog reda za sjednicu Skupštine.

Kolegij radi u sjednicama.
Sjednice Kolegija održavaju se po potrebi.
Sjednice Kolegija saziva i vodi predsjedatelj Skupštine, a u slučaju njegove spriječenosti, jedan od zamjenika predsjedatelja Skupštine, prema dogovoru između njih.
Sjednicama Kolegija, po pozivu Predsjedatelja ili na vlastiti zahtjev, nazoče predsjednik Vlade i ministri u Vladi.
Sjednicama Kolegija, po pozivu Predsjedatelja ili na vlastiti zahtjev, mogu nazočiti i drugi zastupnici u Skupštini.
Na sjednicama Kolegija vodi se skraćeni zapisnik.
Tajnik Skupštine odgovoran je za vođenje zapisnika na sjednicama Kolegija.